ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Vũ Quang 98 833 912 0 100.00% 0 0 11 8
UBND Thị trấn Vũ Quang 0 534 533 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Ân Phú 2 248 246 3 98.80% 0 1 0 0
UBND Xã Đức Bồng 0 321 320 1 99.69% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Giang 0 198 198 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Hương 0 381 381 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Liên 0 678 678 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Lĩnh 8 848 856 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hương Minh 0 280 280 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Quang Thọ 0 639 639 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thọ Điền 10 232 240 2 99.17% 0 0 0 0
-- Tổng -- 118 5192 5283 6 99.89% 0 1 11 9
Top