• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

5124 hồ sơ

Đã xử lý

5091 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

756

Hồ sơ đã xử lý

775

100.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

738

Hồ sơ đã xử lý

699

99.9 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

746

Hồ sơ đã xử lý

671

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

608

Hồ sơ đã xử lý

670

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

560

Hồ sơ đã xử lý

520

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

224

Hồ sơ đã xử lý

239

99.6 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Vũ Quang 98 812 879 0 100.00% 12 0 11 8
UBND Thị trấn Vũ Quang 0 534 533 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Ân Phú 2 248 246 3 98.80% 0 1 0 0
UBND Xã Đức Bồng 0 318 316 1 99.68% 1 0 0 0
UBND Xã Đức Giang 0 199 198 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Đức Hương 0 378 378 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Liên 0 662 662 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Lĩnh 8 840 841 0 100.00% 7 0 0 0
UBND Xã Hương Minh 0 275 275 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Quang Thọ 0 636 636 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Thọ Điền 10 222 230 2 99.14% 0 0 0 0
-- Tổng -- 118 5124 5194 6 99.88% 21 1 11 9
Top